به گزارش راسان؛ کبیرکوه (کووِر) بزرگترین رشته کوه از رشته کوههای زاگرس است که از ایلام شروع شده وتا استان خوزستان به طول ۱۷۰ کیلومتر کشیده شده است این رشته کوه درپهنا درجاهایی به ۲۰ کیلومتر هم می رسد . بلندترین نقطه این رشته کوه ارتفاعات کان صیفی به بلندی ۳۲۰۰متر می رسد که همه […]

به گزارش راسان؛ کبیرکوه (کووِر) بزرگترین رشته کوه از رشته کوههای زاگرس است که از ایلام شروع شده وتا استان خوزستان به طول ۱۷۰ کیلومتر کشیده شده است این رشته کوه درپهنا درجاهایی به ۲۰ کیلومتر هم می رسد .

بلندترین نقطه این رشته کوه ارتفاعات کان صیفی به بلندی ۳۲۰۰متر می رسد که همه ماههای سال پوشیده از برف است شهرهای آبدانان ومیمه وملکشاهی در دامنه های جنوبی این رشته کوه وشهرهای دره شهر وبدره وایلام در دامنه شمالی این رشته کوه قرار گرفته اند .

۱۳۹۴۱۲۲۶-DSC02159 ۱۳۹۴۱۲۲۶-DSC02219 ۱۳۹۴۱۲۲۶-DSC02196 ۱۳۹۴۱۲۲۶-DSC02149