نشست تيم بازاريابي و وصول مطالبات پست استان،با هدف بررسي وانعقاد قراردادهاي زود بازده و كارامدو همچنين پيگيري مطالبات اين اداره كل در راستاي ارائه خدمات پستي و نيابتي  به ساير دستگاههاي اجرايي در محل دفتر مديريت پست استان برگزارشد.

۴c508bb0-27f9-4493-913a-106560e55caa_20160607_114228

به گزارشراسان نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل پست ایلام ، روز سه شنبه هيجدهم خردادماه جاري ،نشست اعضاي تيم بازاريابي و وصول مطالبات پست استان، باحضور طاهريان مديركل پست استان،فيلي معاون اجرايي،كارشناسان بازاريابي،حراست و مديريت عملكرد با هدف بررسي انعقادقرادهاي زود بازده و كارآمد در شبكه وهمچنين پیگیری وصول مطالبات سنواتی و جاری اين اداره كل برگزار گردید .

در اين نشست،مديركل پست استان برلزوم پيگيري مستمر كارشناسان اين حوزه در خصوص شناسايي بالقوه بازارهاي هدف وضرورت انعقاد قراردادهاي جديد جهت پويايي و برون رفت از وضعيت كنوني براي نيل به وضعيت مطلوب برمبناي جذب ترافيك و درآمد و همچنين مطالبات سنواتی و جاری که مبتنی بر ارائه خدمات پستی در قالب قراردادهای متعدد با مشتریان، اعم از دولتي و یا غیر دولتی ایجاد گردیده تاكيد كرد.

در ادامه و پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه مقرر گرديد بصورت هفتگي گزارشي كامل از اقدامات انجام شده تهيه و به مديريت پست استان ارائه گردد.