معاون اجرايي پست استان در نشست بهنگام سازي آدرس هاي اماكن شهري با حضور مسئولان شهرداري و كارشناسان داخلي بر ضرورت يكسان سازي آدرس هاي اماكن شهري متناسب با كد پستي ده رقمي تاكيد كرد .

۸ed4b2c4-4bb4-48ec-895f-211f72a06579_20160607_113947

به گزارش راسان نیوز به نقل از روابط عمومی اداره كل پست ایلام، روز سه شنبه هيجدهم خردادماه جاري،نشست بهنگام سازي آدرس اماكن شهري برمبناي كدپستي با حضورمعاون اجرايي،معاونت شهرسازي،رؤساي ادارات منطقه اي شهرداري و كارشناسان داخلي  برگزارشد.

فيلي،با اشاره به تعهدات شرکت پست درزمينه انجام طرح هايي نظير (GNAF)در كشور و همچنين تلاش و كوشش مسئولان و كاركنان شبكه پستي درراستاي بهنگام سازي كد پستي ده رقمي و ضرورت همخواني آن با آدرس شهروندان و اماكن شهري،خواستار تعامل ومشاركت شهرداري ايلام در راستاي اجرايي شدن طرح مذكور و عملياتي شدن آن در آينده نزديك گرديد.

كرمي،معاون شهرسازي شهرداري ايلام نيز ضمن استقبال از اين طرح درراستاي زيباسازي فضاي شهري،سهولت و تسهيل دسترسي اقشار جامعه در خصوص استفاده از كدپستي براي شناسايي اماكن شهري بر ضرورت تشكيل جلسات متعددبا پست استان و بهره گيري از توان و تجربه كارشناسان متخصص ادارات متبوع درراستاي اجرايي شدن طرح يادشده در سال جاري گرديد.