ترانه علیدوستی با انشتار پیامی عذرخواهی کرد.

به گزارش راسان نیوز، در مراسم فوتوکال “فروشنده” در جشنواره کن فردی از میان جمعیت نام علیدوستی را بلند فریاد زد و ترانه زیر لب گفت «زهرمار». ترانه علیدوستی برای “زهر مار” گفتن در توئیترش معذرت خواهی کرد.

منبع: عصر خبر

۳۸۵۳۷_۸۷۰