به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ “محسن ناصری ” اظهارداشت :متاسفاته یکی ازعادات ناصحیح تعدادی از رانندگان زمانی است که برای تامین نیازهای خود در همان مکان توقف خصوصا توقف دوبله درمسیرمی کنند. وی افزود: توقف دوبله عامل ایجاد ترافیک وکندی حرکت است ،رانندگان باتوقف […]

 

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ “محسن ناصری ” اظهارداشت :متاسفاته یکی ازعادات ناصحیح تعدادی از رانندگان زمانی است که برای تامین نیازهای خود در همان مکان توقف خصوصا توقف دوبله درمسیرمی کنند.

وی افزود: توقف دوبله عامل ایجاد ترافیک وکندی حرکت است ،رانندگان باتوقف دوبله مسیرحرکت خودورهای درحال عبورازیک خط مشخص راقطع می کنند تابه آسانی بایستند وکارخود را انجام دهند و این عاملی برای بسته شدن مسیر و ایجاد حجم سنگینی ازترافیک است .

سرهنگ ناصری با اشاره به اینکه تخلفات ساکن ،توقف دوبله وپارک درمحل های نامناسب شهر از مصداق عینی تجاوز به حقوق شهروندی است افزود: معابر عمومی متعلق به شهروندان است وکسی حق نداردتحت هرشرایط ونامی ازمعابر انتفاع شخصی نموده و آن رامسدود کند.

این مقام مسول باتاکید بر اولویت برخورد پلیس دراین ایام باتخلفاتی مانندتوقف دوبله وپارک ممنوع که منجربه سد معبر و بی نظمی ترافیکی درمیادین و تقاطع هامی شود از رانندگان خواست از پارک وسایل نقلیه درمحل های که منجر سد معبر و اختلال در تردد می شود به ویژه درساعات نزدیک به افطارخودداری کنند.