راسان خبر، ایلام_ دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با همه مشکلات و مسایل به اتمام رسید و ملت بزرگ ایران، اعم از زن و مرد،  بزرگ و کوچک، حماسه ای ماندگار،  به عظمت تاریخ ایران برجای گذاشتند.هیچکس در آن زمان به فکر پاداش و امتیاز نبود، همه برای دفاع از این خاک پاک راهی […]

DSC05552
راسان خبر، ایلام_ دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با همه مشکلات و مسایل به اتمام رسید و ملت بزرگ ایران، اعم از زن و مرد،  بزرگ و کوچک، حماسه ای ماندگار،  به عظمت تاریخ ایران برجای گذاشتند.
هیچکس در آن زمان به فکر پاداش و امتیاز نبود، همه برای دفاع از این خاک پاک راهی مناطق جنگی شدند. اما پس از جنگ،  مسایلی بوجود آمد که کمتر کسی به فکر آنها بود،  مسئله ای بنام درجات مختلف ایثاری، درصد جانبازی، بالای ۲۵ درصد یا کمتر از آن و غیره…..

ظلمی آشکار درحق  رزمندگانی که راهی جنگ شدند و ندانستند باید بیشتر مجروح بشوند، بیشتر آسیب ببینند  تا الان خود یا فرزندانشان در آسایش باشند… صورت مسئله این است که یک رزمنده دوران دفاع مقدس با هر چند ماه رزمندگی یا فرزند جانباز زیر ۲۵ درصداز نظر امتیازات اختصاص داده شده برابر نیستند، تشخیص این ظلم نه نیازی به محاسبات پیچیده  دارد و نه موضوعی بسیارگنگ ومبهم است.
همه راهی دفاع از کشور شده اند حال چه گناهی دارد که شدید مجروح نشده است؟ مسولین ذیربط باید دارای وجدانی بیدار باشندکه قادر به درک این  بی مهری وحق کشی باشند که متاسفانه اکثرا بدلیل نداشتن منافع ی در این خصوص نسبت به این امر بی توجهی می نمایند.

اکثر رزمندگان وجانبازان دوران دفاع مقدس یا در سن بازنشستگی هستند و یا شرایط ادامه تحصیل ندارند. مگر از بین این عزیزان چه تعداد درحال تحصیل هستند که مسولین به بهانه بار مالی بند ب ماده ۶۶ درخصوص تامین شهریه   تحصیل برای این قشر از ایثارگران  حذف نمودند.؟!.. لذاطرف صحبت ما دلسوزان نظام است همانطوری که میدانید اگر در دین ما کسی درگوشه ای از جهان مورد ظلم قرار گیرد،  ما موظف به دفاع ازمظلوم هستیم ولی متاسفانه دربیخ گوش خودمان این همه ظلم وبی عدالتی وجود دارد وما هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهیم و در ظلمی آ شکارتر تعدادی از جانبازان حالت اشتغال که در دستگاهی مشغول بکار هستند از دو محل یعنی بنیاد و و  دستگاه مربوطه حقوق دریافت می کنند ولی تعداد دیگر  از همه جا محروم هستند.
ما مصرانه خواستاریم که :
 ۱_امتیازاتی متناسب با تعداد ماههای رزمندگی به رزمندگان عزیز اعطا وجزء جامعه ایثار گران محسوب شوند.
۲_قانون حالت اشتغال برابراصلاحیه بند ۲ ماده ۳۹  حالت اشتغال  برای همه جانبازان حالت اشتغال اجرا گردد.
.۳_بند ب ماده ۶۶ درخصوص تامین شهریه جانبازان زیر ۲۵ ورزمندگان به تناسب درصد جانبازی و تعداد ماههای رزمندگی اعطا گردد.
۴_سایر امتیازات به تناسب مدت رزمندگی برای رزمندگان وجانبازان زیر ۲۵ درصد تصویب و اعطا گردد.

۵_موارد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرایی گردد.

انتظار زیادی نیست،  دوران جنگ بوده و ملت همه دفاع کرده اند. پس باید حق همه رعایت گردد.


نویسنده؛ آذرنوش عموزاده دانشجوی دکترای تخصصی