سایت خبری راسان خبر ایلام روز شنبه  (27 خرداد ) در یادداشتی با عنوان “همانند فقرا زندگی کنید ” به قلم سجاد خزان فعال اجتماعی به نکاتی در مورد چگونگی ریشه کنی  فقر در جامعه کنونی پرداخته است. علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها را معرفی […]

سایت خبری راسان خبر ایلام روز شنبه  (27 خرداد ) در یادداشتی با عنوان “همانند فقرا زندگی کنید ” به قلم سجاد خزان فعال اجتماعی به نکاتی در مورد چگونگی ریشه کنی  فقر در جامعه کنونی پرداخته است.

علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها را معرفی می کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می دهد. 

مطابق تعریف فوق می توان اذعان داشت که اخلاقی زیستن یک صفت اکتسابی است و باید برای آن کوشید تا تربیت اخلاقی شکل بگیرد و استعدادها و قوای درونی پرورش یابد و فضائل عالی اخلاقی در دستور تجربه زیسته زندگی قرار بگیرد. 
فقر؛ مفهوم فقر و محرومیت می تواند عموما در چهارچوب انواع جامعه شناسی تحلیلی و توصیفی و مشخصا در الگوی جامعه شناسی طبقات و اقشار اجتماعی مورد واکاوی قرار بگیرد. تحلیل پیشنه فقر و محرومیت در تنوع رشته ها، نشان از گستره مسائل و پدیده هائی است که مفهوم فقر بدنبال داشته و دارد. 
فقر تقسیم بندی های با خود به همراه دارد که بصورت مستقیم در دوره زندگی آدمی تاثیرگذار است و نیز در تداوم نسل فقیر و محروم، این تقسیم بندی ها شامل انواع و اشکال تمایز، طرد اجتماعی، تفکیک اجتماعی، قشربندی طبقات، نابرابری اجتماعی، عدم دسترسی به امتیازات و عدالت اجتماعی و پایگاه های تجلی محور و بصورت مداوم در دسترس آسیب پذیر بودن و موارد فراوان دیگر را در پی دارد، بنابراین با گستره فقر، مفهوم فرهنگ فقر محیطی و اجتماعی خواهد شد، که نتیجه آن محرومیت و فقیر زندگی کردن در تمام سبک و دوره زندگی آدمی است. 
لذا از آنجایی که فقر دارای صورت های گوناگونی است و نمی توان آن را ریشه کن و متاسفانه آرایش آن را برهم زد، باید جهت زدودن تبعیض و جلوگیری از بیشتر شدن فاصله طبقات فقیر و متوسط و غنی، مجموعه مدیران و مسئولان دست به اقدامات تسلی بخشی بزنند که در زیر به آنها اشاره خواهد شد. 
۱. مدیران و مسئولان چنان زندگی کنند که متفاوت با مجموعه مردم نباشند و اهل قناعت و کفاف باشند. 
۲. مدیران و مسئولان در راستای رفع فقر تمام جدیت بکار بگیرند تا احساس تحمل در طبقه فقیر بالا رود. 
۳. مدیران و مسئولان سطح سبک زندگی را مثل عامه مردم قرار دهند تا طبقه محروم به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی اجتماعی دچار شکنندگی نشوند. 
۴. مدیران و مسئولان جهاد با نفس داشته باشند و مراتب اخلاقی خود را اخلاص و عمل نیکو انجام دهند. 
۵. مدیران و مسئولان، موانع همگامی و همرنگی با عامه اجتماع و بخصوص طبقه محروم را بردارند و خود را در مسیر شناخت عوارض دنیاطلبی و و جلوگیری از غرق شدن در آن پرورش دهند. 
۶. مدیران و مسئولان در مسیر ابتذال مدگرایی و سبک زندگی غربی و نظام سرمایه داری نباشند تا از پیامد شی شدگی و ابزارگرایی مصون بمانند و در جهت کم کردن فاصله طبقاتی عملگرا باشند. 
۷. مدیران و مسئولان با عملی کردن قناعت و با عزت نفس در راستای حفظ عزت نفس طبقه محروم کوشا باشند، تا آنان مورد بی مهری قرار نگیرند. این امر شامل مصرف در استفاده از خوردنی ها، پوشیدنی ها و مبلمان و امکانات زندگی است. 
۸. مدیران و مسئولان مفهوم مهربانی و مودت و مدارا را در سبک زندگی خود و خانواده ها عملی کنند، تا شاهد رفتارهای پرخاشگرایانه و منفعلانه مردم محروم و فقیر نباشیم.  
انشالله با اتخاذ این موارد از جانب مدیران و مسئولان و خانواده های آنها شاهد از بین رفتن فقر و بخصوص از بین رفتن تبعیض طبقاتی در جامعه باشیم.