رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان ایلام به برنامه هاي فرهنگي، هنري و ورزشی اين پليس در تعطیلات تابستان خبر داد.

Copy-of-thCAFSKQEUراسان، ایلام_ سرهنگ” محمد رسولی” عنوان کرد: با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و شروع تعطیلات مدارس برنامه های فرهنگی ، هنری و ورزشی برای دانش آموزان در سطح مختلف در دستور کار است.

وی گفت:همكاري و مشاركت مردم و دانش آموزان را ركن اساسي و اصلي در انضباط ترافيكي عنوان كرد و اظهار داشت: بركسي پوشيده نيست كه امروزه با حجم وسيع شهرها و جمعيت ها اگر همكاري و مشاركت مردم نباشد پليس نمي تواند به تنهايي نظم و انضباط را برقرار كند.

اين مقام مسئول اظهار داشت: پليس راهنمايي و رانندگي سعي كرده تا از همه اقشار به خصوص دانش آموزان به عنوان همياران پليس، از معلمان به عنوان فرهنگ ياران ترافيك و از معتمدان به عنوان راهوران محله استفاده كند به طوري كه امروز پليس راهور ديگر احساس تنهايي نمي كند.

وي به فعاليت هاي فرهنگي پليس راهنمایی و رانندگی براي جلب مشاركت هاي مردمي نیز اشاره كرد و اظهار داشت: ما در طول سال برنامه هاي فرهنگي و آموزشي زيادي در مهدهاي كودك، مدارس، مساجد و ادارات، آموزش به رانندگان ، از طريق ساخت فيلم هاي كوتاه، انيميشن ، تيزر و زيرنويس تلويزيوني انجام مي دهيم.

وي افزود: امروز پليس راهنمايي و رانندگي استان از نيروي عظيم مردمي براي جلوگيري از تخلفات و تصادفات برخوردار است كه ركوردهاي پي درپي كاهش تصادفات با توجه به افزايش حجم ورود خودرو به درون شهرها نتيجه همين همكاري و مشاركت مردمي با پليس است.

سرهنگ رسولی گفت: تمام تلاش ما اين است كه استان ایلام همانند اينكه در تمام عرصه ها نمونه است در انضباط ترافيكي نيز نمونه شده و به الگويي براي گردشگراني كه به اين استان سفر مي كنند تبديل شوند.