به گزارش راسان؛ مدیرکل اداره استاندارد ایلام  در این باره گفت: دستگاه های دولتی و غیر دولتی جهت احداث پروژه های ملی بایداقدام به عقد قرارداد با واحدهای تولید کننده شن و ماسه داری پروانه کاربرد علامت استانداردنمایند مددی گفت :طبق ماده ۵۵ برنامه پنجم توسعه و همچنین مجموعه قوانین سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص فرآورده […]

download-(2)

به گزارش راسان؛ مدیرکل اداره استاندارد ایلام  در این باره گفت: دستگاه های دولتی و غیر دولتی جهت احداث پروژه های ملی بایداقدام به عقد قرارداد با واحدهای تولید کننده شن و ماسه داری پروانه کاربرد علامت استانداردنمایند

مددی گفت :طبق ماده ۵۵ برنامه پنجم توسعه و همچنین مجموعه قوانین سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری، تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی مکلف شده اند مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را از واحدهای تولید کننده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تأمین نمایند.

مدیرکل اداره استاندارد ایلام در خاتمه  گفت: عدم رعایت این موضوع  باعث پایین آمده کیفیت ساخت و ساز پروژها و همچنین دلسردی واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی مشابه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان می شود لذا بایداستفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در دستور کار قرار گیرد