راسان_ ایلام، فرمانده انتظامي استان ايلام از دستگيري مواد فروشي خبر داد که پس از دستگيري و براي رهايي از دست پليس مبلغ 875 ميليون ريال وجه نقد به مأموران پيشنهاد رشوه کرد. سردار” علي دولتي” در تشريح اين خبر گفت: اين فرد توسط مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دهلران ، مستقر در […]

thراسان_ ایلام، فرمانده انتظامي استان ايلام از دستگيري مواد فروشي خبر داد که پس از دستگيري و براي رهايي از دست پليس مبلغ 875 ميليون ريال وجه نقد به مأموران پيشنهاد رشوه کرد.

سردار” علي دولتي” در تشريح اين خبر گفت: اين فرد توسط مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دهلران ، مستقر در ايست و بازرسي سپتون شناسايي و دستگير شد.

وي گفت: در اين عمليات پليسي مقاديري مواد مخدر از اين فرد کشف شد که متهم براي فرار از قانون مبلغ 875 ميليون ريال را به دو مأمور کاشف مواد مخدر به عنوان رشوه پيشنهاد کرد.

فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: اين دو مامور که از مأموران وظيفه شناس انتظامي استان هستند با امتناع از پذيرش رشوه پيشنهادي متهم ، مراتب را صورتجلسه و فرد مواد فروش را با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضائي دادند.