مجمع انتخابات هیئت انجمنهای ورزشی استان با حضور دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

bbbbb

به گزارش راسان خبر، مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمن های ورزشی با حضور مهربان دبیر فدراسیون ، حیدرزاده مدیر کل به عنوان رئیس مجمع، جنگلی معاون توسعه امور ورزش ، کریمی زاده بازرس اداره کل ونمایندگان آموزش وپرورش ، مربیان ، داوران ، ورزشکاران ودیگر اعضای مجمع برگزار شد .
اعضای مجمع انتخابات رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان با برگزیدن ارسلان چولکی وکسب کلیه اراءبرای چهار سال به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد .
ارسلان چولکی دانشجوی دکترای مدیریت ورزش گرایش استراتژیک ویکی از پیشکسوتان استان در رشته کشتی آزاد و فرنگی نیز می باشد .
رشته ورزشی انجمن های ورزشی دارای چهل ورزشکار دعوت شده به تیم ملی و ۱۵ رشته ورزشی تحت پوشش می باشد .