فلسفه ی اصلی احداث پارک بانوان در استان ؛ پاسخ به نیازی است برای محدودیت هایی که جامعه  برای بانوان بوجود آورده است و می تواند تا حدودی به تخلیه هیجانات این قشر از جامعه منجر شود.در ابتدا این سوال مطرح میشود که آیا احداث این چنین پارکی در استان و تفکیک جنسیتی در یک […]

۲۲۲-۲۵