به گزارش راسان خبر؛  مدیر جھاد کشاورزی شھرسـتان مھران با اعلام این خبر گفت . بمناسبت ایام الله دھه مبارک فجر طرح آبیاری بارانی در سطح ٢١١ھکتار با اعتبار ٢٢ میلیاردریال از محل صـندوق توسعه بخش کشاورزی با حضور بـا حضور اسـتاندار محـترم فرمانـدار محترم شھرسـتان مھران وریـاست محترم سازمـان دکتربـازدار وجمعی از مسئولین محلی […]

download-(2)

به گزارش راسان خبر؛  مدیر جھاد کشاورزی شھرسـتان مھران با اعلام این خبر گفت . بمناسبت ایام الله دھه مبارک فجر طرح آبیاری بارانی در سطح ٢١١ھکتار با اعتبار ٢٢ میلیاردریال از محل صـندوق توسعه بخش کشاورزی با حضور بـا حضور اسـتاندار محـترم فرمانـدار محترم شھرسـتان مھران وریـاست محترم سازمـان دکتربـازدار وجمعی از مسئولین محلی دربخش مرکزی شھرستان مهران افتتاح وبه بهره برداری رسید.

عارف، ھدف از اجرای این طرح کاھش مصرف آب ، بھره وری مناسب ،سھولت در امر آبیاری ونھایتاً افزایش عملکرد بیان داشت.