به گزارش راسان؛ متن پیام به شرح زیر می باشد؛

به گزارش راسان؛ متن پیام به شرح زیر می باشد؛

-poster