مدیر آموزش اداره کل منابع طبیعی ایلام در حاشیه این کارگاه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر گفت: برنامه های اعتبارات خرد از رهیافتهای مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیتهای در آمد زا به ویژه برای زنان کم درآمد توسعه جوامع محلی را تسهیل میکند امید […]