به گزارش راسان؛ حضور آقای دکتر صادقی، مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در دانشگاه ایلام/ عکس: وحید ملکی

به گزارش راسان؛ حضور آقای دکتر صادقی، مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در دانشگاه ایلام/ عکس: وحید ملکی

۱۳۹۵۲۱-۴۱ ۱۳۹۵۲۱-۱ ۱۳۹۵۲۱-۲ ۱۳۹۵۲۱-۵ ۱۳۹۵۲۱-۶ -IMG_2256 ۱۳۹۵۲۱-۳