به گزارش خبرنگار راسان؛ ماه اسفند فرا رسید  بازار گردی و خریدها نشان‌ از فرارسیدن سالی جدید با تمام تازگی‌ها است.

به گزارش خبرنگار راسان؛ ماه اسفند فرا رسید  بازار گردی و خریدها نشان‌ از فرارسیدن سالی جدید با تمام تازگی‌ها است.

_DSC0186 _DSC0191 _DSC0194 _DSC0199 _DSC0201 _DSC0203 _DSC0204 _DSC0206 _DSC0216 _DSC0222 _DSC0227