استاندار ایلام در احکامی جداگانه مدیران کل حوزه استاندار، امور شهری و شوراهای استانداری ، امور سیاسی و انتخابات و امور روستایی را منصوب کرد.

download-(2)

به گزارش راسان نیوز؛ استاندار ایلام در احکامی جداگانه منصوب کرد:

علی نظری به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری منصوب شد

با حکم استاندار علی نظری به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری منصوب شد .
طی حکمی محمدرضا مروارید استاندار ایلام ، علی نظری را به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری منصوب نمود .

عباداله باقری به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری منصوب شد

با حکم استاندار عباداله باقری به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری منصوب شد .
طی حکمی محمدرضا مروارید استاندار ایلام ، عباداله باقری را به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری منصوب نمود .

اسد قاسمی سرپرست مرکز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری شد

با حکم استاندار اسد قاسمی به عنوان سرپرست مرکز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات منصوب شد .
طی حکمی از سوی محمدرضا مروارید استاندار ایلام ، اسد قاسمی به عنوان سرپرست مرکز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات منصوب شد .

فلاح الدین گچی به عنوان مشاور استاندار منصوب شد

با حکم استاندارفلاح الدین گچی به عنوان مشاور استاندار منصوب شد .
طی حکمی محمدرضا مروارید استاندار ایلام ، فلاح الدین گچی را به عنوان مشاور استاندار منصوب نمود .