بی رحمی مردم دیار زاگرس به درختان بلوط  

بی رحمی مردم دیار زاگرس به درختان بلوط