بایگانی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام - راسان خبر
 ۹۸ مقاله توسط فرهیختگان دانشگاه ایلام چاپ شد ۱۴ آذر ۱۴۰۱
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام؛

 ۹۸ مقاله توسط فرهیختگان دانشگاه ایلام چاپ شد

ایلام_معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام از چاپ ۹۸ مقاله Q ۱ توسط فرهیختگان دانشگاه ایلام در سال گذشته خبر داد.