آتش  سوزی درختان شلم+ عکس/ حجت کریمی

1-(5)

 آتش  سوزی درختان شلم+ عکس/ حجت کریمی

1-(6) 1-(8) 1-(9) 1-(12) 1-(15)