راسان_ ایلام، در بازدیدی از واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ایلام که با حضور آقای دکتر علی اکبری، ریاست محترم دانشگاه و آقای دکتر مهدی زاده، معاون محترم پژوهشی دانشگاه صورت گرفت، روند فعالیت واحدها و شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه ایلام بررسی شد . در این بازدید آقای دکتر سالکی، مدیر محترم مرکز رشد […]

1394229-1راسان_ ایلام، در بازدیدی از واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ایلام که با حضور آقای دکتر علی اکبری، ریاست محترم دانشگاه و آقای دکتر مهدی زاده، معاون محترم پژوهشی دانشگاه صورت گرفت، روند فعالیت واحدها و شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه ایلام بررسی شد .

در این بازدید آقای دکتر سالکی، مدیر محترم مرکز رشد واحدهای فناور ضمن ارائه گزارشی از نحوه شناسایی، جذب، حمایت و هدایت واحدهای فناور تحت پوشش مرکز رشد، کلیاتی  از نحوه ساماندهی ، حمایت و هدایت این واحد ها از طرح ایده تا ساخت نمونه محصول و در نهایت تجاری سازی را ارائه نمود.

در ادامه آقای دکتر علی اکبری، ریاست محترم دانشگاه از روند فعالیت کلیه واحدهای مستقر در مرکز رشد بازدید و از نزدیک پیشرفت ، دستاوردها و مسائل مرتبط این واحدها را مورد ارزیابی قرار داد.

ریاست محترم دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از فعالیت شرکت های فعال در مرکز رشد خواستار توسعه فعالیت های مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه گردید. در اینم بازدید همچنین مقرر گردید که مسائل و انتظارات متقابل در جلسه ای با حضور دست اندر کاران مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.