ریس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از عدم ارائه خدمات به دارندگان گواهینامه هایی که به حد نصاب نمرات منفی رسیده است خبر داد.

IMAGE635239928877995820راسان_ ایلام، سرهنگ” محمد رسولی” عنوان کرد:در صورت رسیدن گواهینامه راننده ای به حد نصاب نمرات منفی ( برابر ماده 7) برسد، خدماتی شامل صدور، تعویض، المثنی ارائه نخواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه امکان اعمال محدودیت اعمال شده ناشی تخلفات دارای نمرات منفی در سامانه صدور گواهینامه فراهم شده است با ورود شماره ملی متقاضی در صورت کسب حد نصاب نمرات منفی امکان ارائه خدمات فراهم نمی گردد.

رسولی با اشاره به ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: کسب 30 نمره منفی برای بار اول و 25  نمره منفی برای بار دوم و کسب 20 نمره منفی برای بارسوم  در سوابق هر راننده امکان ارائه خدمات صدور،المثنی، و یا تعویض مقدور نمی باشد.

وی اشاره ای نیز به حذف نمره منفی داشت و تصریح کرد:برابر تبصره 2 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که متخلف  به مدت 6 ماه از زمان ارتکاب به آخرین تخلف منجر به کسب نمره منفی و مرتکب هیچگونه تخلف رانندگی نشود کلیه نمرات منفی آن بلا اثر می شود.