راسان_ ایلام، در ابتداي اين کرسي آقاي دکتر شيرخاني، معاون محترم فرهنگي دانشگاه ايلام ضمن تبريک مبعث رسول گرامي اسلام و خيرمقدم و تقدير از حضور دانشجويان اظهار داشت: کرسي هاي آزاد انديشي در ذيل سياست هاي وزارت علوم قرار دارند و براساس منويات مقام معظم رهبري برگزار مي شوند، هدف از اين کار ايجاد فضاي آزاد […]

Untitled-1راسان_ ایلام، در ابتداي اين کرسي آقاي دکتر شيرخاني، معاون محترم فرهنگي دانشگاه ايلام ضمن تبريک مبعث رسول گرامي اسلام و خيرمقدم و تقدير از حضور دانشجويان اظهار داشت: کرسي هاي آزاد انديشي در ذيل سياست هاي وزارت علوم قرار دارند و براساس منويات مقام معظم رهبري برگزار مي شوند، هدف از اين کار ايجاد فضاي آزاد انديشانه و انتقادي در بين دانشجويان است.

وي اظهار نظر دانشجويان در امور مختلف سياسي، اجتماعي، اعتقادي و غيره را اعتقاد راسخ هيات رئيسه دانشگاه ايلام عنوان کرد و افزود: هدف از اين کرسي ها ايجاد فضايي فکري است تا ما بايد بتوانيم نظرات خود را به شکلي انتقادي در کمال احترام به همديگر ابراز کنيم و اميدواريم که اين فضا هرچه بيشتر رونق يابد.

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ايلام به برپايي جشنواره مناظرات دانشجويي با مديريت جهاد دانشگاهي و همکاري تمام مراکز آموزش عالي استان اشاره کرد و افزود: هفت گروه دانشجويي از دانشگاه ايلام  در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اعتقادي، جريان شناسي و فضاي مجازي در جشنواره مناظرات شرکت خواهند نمود.

دکترشيرخاني با تاکيد بر اينکه آيين نامه جديد کرسي هاي آزاد انديشي دانشجويي ساده شده است؛ خاطرنشان کرد: اينگونه نيست که دانشجويان حتما ذيل يک تشکل خاص باشند تا بتوانند کرسي برپا کنند، گروه هاي چهار يا پنج نفره مي توانند با ارائه تقاضا به معاونت مربوطه در راستاي تشکيل کرسي هاي آزاد انديشي اقدام کنند اين تبصره براي تمام کرسي ها، قابليت اجرا دارد و اميدوارم با سعه صدر و مطالعه دقيق بتوانيم در استمرار کرسي هاي آزاد انديشي دخيل باشيم.

پس از سخنان معاون محترم فرهنگي و اجتماعي  دانشگاه دانشجويان موافق آقاي اميد رستمي و آقاي هادي محمديان و دانشجويان منتقد خانم  فاطمه حيدري، آقاي فرهاد رجبي و آقاي فريد الدين اخوان خرازي به بيان دلايل منتقد بودن و موافقت خود پرداختند که داوري بحث هاي اين عزيزان را آقاي دکتر افشاري عهده دار بود