راسان خبر؛ کارگروه علوم انساني دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضمن تأييد سوابق علمي و پژوهشي آقاي دکتر رضا خاني عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام جهت سردبيري نشريه علمي پژوهشي آموزش زبان انگليسي به صاحب امتيازي انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران با سردبيري ايشان موافقت […]

-IMG13351406

 راسان خبر؛ کارگروه علوم انساني دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضمن تأييد سوابق علمي و پژوهشي آقاي دکتر رضا خاني عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام جهت سردبيري نشريه علمي پژوهشي آموزش زبان انگليسي به صاحب امتيازي انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران با سردبيري ايشان موافقت به عمل آورد.

نشريه علمي پژوهشي آموزش زبان انگليسي تنها نشريه انجمن و مرجع چاپ مقالات در حوزه هاي آموزش زبان انگليسي، ادبيات، زبان شناسي کاربردي و ترجمه مي باشد.