به دنبال کشف مقاديري سوخت قاچاق و تشکيل پرونده در اين خصوص ، متهم براي فرار از قانون مبلغ ۳ ميليون ريال را به مأمور پرونده پيشنهاد داد. مأمور وظيفه شناس دهلراني در استان ايلام از پذيرش رشوه ۳ ميليون ريال قاچاقچي سوخت امتناع و او را تحويل محاکم قضايي داد. ستوانيکم “نريمان انگاشته” مأمور […]

۷۸۵۶۲-۲۳۴۲۶۰-۱۴۰۱۶۹۴۵۰۶

به دنبال کشف مقاديري سوخت قاچاق و تشکيل پرونده در اين خصوص ، متهم براي فرار از قانون مبلغ ۳ ميليون ريال را به مأمور پرونده پيشنهاد داد.

مأمور وظيفه شناس دهلراني در استان ايلام از پذيرش رشوه ۳ ميليون ريال قاچاقچي سوخت امتناع و او را تحويل محاکم قضايي داد.

ستوانيکم “نريمان انگاشته” مأمور وظيفه شناس شهرستان دهلران ضمن امتناع از قبول اين رشوه پيشنهادي مراتب را صورتجلسه و ضميمه پرونده مربوطه کرد.

با راي قاضي پرونده متهم محکوم و با قرار ۵۰۰ ميليون ريال روانه زندان مرکزي ايلام شد .