به گزارش راسان؛  غلامی افزود :پیش بینی می شود به طور متوسط در ھر ھکتار ٨تن ودر مجموع ۵۶٠٠ تن باقلای سبز به ارز ش اقتصادی ۵٠ میلیارد ﷼ تولید وبرداشت شود که علاوه بر تامین نیازھای داخلی استان ٧٠ در صد محصول تولیدی به اغلب استانھای کشور از جمله تھران،قم ،اراک،کرمانشاه، وسایر استانھای کشور […]

images
به گزارش راسان؛  غلامی افزود :پیش بینی می شود به طور متوسط در ھر ھکتار ٨تن ودر مجموع ۵۶٠٠ تن باقلای سبز به ارز ش اقتصادی ۵٠ میلیارد ﷼ تولید وبرداشت شود که علاوه بر تامین نیازھای داخلی استان ٧٠ در صد محصول تولیدی به اغلب استانھای کشور از جمله تھران،قم ،اراک،کرمانشاه، وسایر استانھای کشور وھمجوار صادر می شود .
ایشان خاطر نشان کرد ١٠٠٠ نفر کشاورز بھره بردار به  صورت مستقیم در کشت و ۵٠٠٠ نفر نیز در برداشت این محصول مشغول فعالیت ھستند .
وی ارقام کشت شده این محصول را سرازیری ،شاخ بزی وبرکت عنوان کرد وگفت :عمده مناطق کاشت این محصول روستای بخش مرکزی دره شھر از جمله عباس آباد،قلعه تسمه،وحدت آباد،چمکلان،چمژاب، ارمو،جھاد آباد وروستاھای ماژین است.
غلامی در پایان گفت:نبود مراکز خرید تضمینی محصول ،میدان میوه وتره بار ووجود دلالان وواسطه ھا از جمله مشکلات تولید کنندگان محصول باقلا این شھرستان به  شمارمی رود.