حنانه کوهن  کارشناس ارشد مدیریت  وعضو ستاد احیا امربه معروف ونهی منکر مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایلام؛ از انجا که امربه معروف ونهی ازمنکر زبانی از رایج ترین وموثرترین راه های امر و نهی به شمار می رود و بسیاری از چالش ها ومشکلات و موانع عمل واجرای امربه معروف ونهی از منکر […]

 

download-(1)

حنانه کوهن  کارشناس ارشد مدیریت  وعضو ستاد احیا امربه معروف ونهی منکر مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایلام؛ از انجا که امربه معروف ونهی ازمنکر زبانی از رایج ترین وموثرترین راه های امر و نهی به شمار می رود و بسیاری از چالش ها ومشکلات و موانع عمل واجرای امربه معروف ونهی از منکر در قبول وپذیرش از سوی مخاطبان بارعایت اصول امربه معروف ونهی از منکر زبانی از بین می رود .

رعایت نکات زیراثر اجرای این فریضه رابرمخاطب بیشتر خواهد کرد.

شیوایی؛ در امر ونهی زبانی باید از بهترین کلمات وجملات ممکن استفاده کرد؛قطعابیان شیواوبلیغ درمخاطب اثربیشتری خواهد گذاشت وسخن را شنیدنی تر جلوه خواهد داد.

رعایت نکات بلاغت وشیوایی سخن ضریب اثر کلام رادر مخاطب بیشتر می کند .

صراحت؛ صراحت کلام در امرونهی زبانی باید به گونه ای باشد که مخاطب به سرعت متوجه موضوع شود .عدم رعایت صراحت لازم دربیان امرونهی واستفاده از گوشه وکنایه های ناشیانه وبی ربط مخاطب را سردرگم وامرونهی رابی تاثیر خواهد کرد.

اختصار؛ کلام باید تاجای که ممکن است مختصر ومفید وفایده باشد ،اطاله کلام در امربه معروف ونهی از منکر وگرفتن وقت زیاد باعث دلزدگی وی خواهد شد وباعث می شود مخاطب در اتخاذ موضوع مخالف مصمم تر شده ولجبازی کند .

متانت ؛ رعایت متانت وادب در امربه معروف ونهی از منکر ،سخن آمروناهی راشنیدنی ترواثرآنرا بیشتر می کند .

مثلا اگربه کسی که دیگران را مسخره می کند گفته شود :انسان با شخصیت  دیگران رامسخره نمی کند .با این جمله که گفته شود :بی مزگی نکن .تفاوت بسیار دارد .

جمله اول را مخاطب قطعا با میل ورضایت بیشتری گوش می کند ،ودر مقابل جمله دوم  به احتمال زیاد موضوع گیری مخالف خواهد داشت .

جدیت؛ الفظ تذکر وامرونهی باید جدی  وبه دور از هرگونه شوخی ،هزل وتسامح باشد .

اگردر امر ونهی زبانی وکلام ،آمروناهی موضوع رابه مسخره بگیرد،مخاطب نیز به موضوع اهمیتی نخواهد دادومطلب را به شوخی ومسخره می گیرد .

جدیت داشتن در کلام ضریب نفوذواثر کلام را بیشتر خواهد کرد .

اعتدال؛ کلمات باید از هرگونه افراط وتفریط به دور باشد. مثلا نباید در امرونهی مکروه را حرام جلوه دادیا گناه ومعصیت صغیره را بزرگ وکبیر دانست یا برعکس گناه کبیره را کوچک شمرده وان را صغیره جلوه داد.

سلامت؛ اگرچه گناه گناهکاروارتکاب آن باعث ناراحتی وعصبانیت آمروناهی می شود ،اماتذکردهنده نبایدبرای امیال شخصی  وتخلیه  عصبانیت خود به گنهکار توهین کند یا ناسزابگوید .این کار اثر بدی خواهد داشت  وگنهکار رابرگناه خود مصمم تر ودر مقابل حرف حق لجوج تر خواهد کرد .در حالی که هدف از امر به معروف ونهی از منکر اصلاح دیگران ودر نهایت جامعه است وامر ونهی با دخالت امیال شخصی وعصبانیت وتوهین فایده ای نداردحتی شرایط را بدتر وآلوده تر می کند .

عطوفت؛ کلمات مورد استفاده در امرونهی باید با مهربانی ومحبت آراسته باشد .استفاده از کلماتی که نمادعطوفت ونزدیکی   با مخاطب است ،سبب می شودکه مخاطب امرونهی باآمریا ناهی احساس بهتری داشته باشدواین باعث صمیمیت ونزدیکی ،پذیرش مخاطب  را بالابرده واثرتذکررازیادمی کند.

البته که در امربه معروف ونهی از منکراصل برمهربانی وعطوفت است ،امادر جایی که لازم است بنابه تشخیص  صحیح و با فکرودرایت ،برخوردجدیت وغظلت بیشتری انجام شود.سیار مهم است .

اکرام واحترام ؛ استفاده از ادبیات محترمانه واکرام شخصیت مخاطب درکلام بسیار مهم است .آنچنان که عدم رعایت این نکته در ذهن مخاطب این را متبادر می کند که آمریا ناهی قصدتوهین وتحقیروی رادارد،ازاین رودرکمترین عکس العمل هیچ توجهی به کلام آمریا ناهی نمی کندوحتی ممکن است برخوردی تند نماید.

البته این احترام بایدبه اندازه و درحد مورد نیاز باشد ونباید در حالت افراطی تبدیل به تواضع بیش از حد در مقابل گناهکار شودوبرای وی ذهنیت دیگری ایجاد کند .

سلام ؛ سلام کلید ارتباط وگفتگواست ،وقتی که در پی سلام کردن ارتباط برقرارشد،قسمتی از ماموریت انجام گرفته است وراه برای ادامه کار گشوده می گردد.

تقویت روابط؛ روابط شما با خانواده ودوستان وافرادی که نقش مهمی در زندگی شما ایفا می کنند،نباید مورد غفلت  واقع شوند .با این افرادبیرون بروید وساعات خوشی با هم بگذرانید .کارهای دلپذیری را باهم انجام دهید تا زمانی که کار نادرستی ازآنها سرزد تذکر شما موثر باشد .یعنی  روابط خوب شما با دیگران به شما کمک می کند عنوان یک فرد دوست داشتنی در موقعیت یک فرد برنده قرار گیرد .

پرورش شخصیت، آیا شما بد اخلاق ،ترشرو و اخموهستید .با این حالت ها نمی توانید امربه معروف  موفقی داشته باشید .از شر رفتارهاوعادت های بدخود خلاص شوید.چون آنها یکی از بزرگترین موانع پیشرفت شما هستند .چه کسی  حرفی را از انسان بد اخلاق قبول می کند .