به گزارش راسان،پیرو هماهنگی به عمل آمده از سوی ریاست مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، پانزدهمین نشست مسئولین دفاتر تحقیق استانی با حضور مدیران دفاتر تحقیق استانی و کارشناسان مرکز جذب روز سه شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد. از آن دسته از همکاران هیأت علمی که متقاضی طرح […]

download-(1)

به گزارش راسان،پیرو هماهنگی به عمل آمده از سوی ریاست مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، پانزدهمین نشست مسئولین دفاتر تحقیق استانی با حضور مدیران دفاتر تحقیق استانی و کارشناسان مرکز جذب روز سه شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد.

از آن دسته از همکاران هیأت علمی که متقاضی طرح مسائل خود با رئیس یا معاونین و کارشناسان مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت هستنددرخواست میشود برای انجام هماهنگی بیشتر، تا روز دوشنبه با دبیرخانه هیأت جذب دانشگاه (داخلی ۳۶۶) تماس حاصل فرمایند.