راسان خبر؛ مسابقات کاراته دانشجويان دختر منطقه ۸ ورزش دانشگاه هاي کشور برگزار شد. در جريان اين مسابقات خانم رضوان دلفان، دانشجوي دانشگاه ايلام ضمن کسب مقام دوم اين مسابقات جواز حضوردر مسابقات قهرماني کشور در سال  ۱۳۹۵ را به دست آورد . اين موفقيت را به خانم دلفان و جامعه  دانشگاهي تبريک مي گوييم. […]

-photo520644848134498221 (1)

راسان خبر؛ مسابقات کاراته دانشجويان دختر منطقه ۸ ورزش دانشگاه هاي کشور برگزار شد.

در جريان اين مسابقات خانم رضوان دلفان، دانشجوي دانشگاه ايلام ضمن کسب مقام دوم اين مسابقات جواز حضوردر مسابقات قهرماني کشور در سال  ۱۳۹۵ را به دست آورد .

اين موفقيت را به خانم دلفان و جامعه  دانشگاهي تبريک مي گوييم.