راسان ایلام؛  مرگ  شروع زندگی جدید و ورود به زندگی جاودانه است . زندگی ای که تمام آن زندگی را خودمان با اعمالی که در این دنیا انجام می دهیم می سازیم.عکس/ زیبا امیدیان پور  

راسان ایلام؛  مرگ  شروع زندگی جدید و ورود به زندگی جاودانه است . زندگی ای که تمام آن زندگی را خودمان با اعمالی که در این دنیا انجام می دهیم می سازیم.عکس/ زیبا امیدیان پور

۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ IMG_5481