مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان ایلام با حضور دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد

tttttt

به گزارش راسان خبر؛ مهربان دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در پایان مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان ایلام گفت :ایلام استانی است قهرمان پرور با توجه به آمایش سرزمین استان در سطح کشور بایستی توجه خاصی به این استان شود .
این مسئول تصریح کرد : پتانسیل های خیلی خوبی در رشته های مختلف در این استان وجود دارد ومی بایست بر این مبنا، نگاه فدراسیونها نسبت به ورزش این استان تغییر کند .
وی ادامه داد: فدراسیون انجمن های ورزشی تک رشته ای نیست که بر یک رشته خاص توجه کند ، ۲۰ رشته ورزشی زیر مجموعه این فدراسیون می باشد وخود وزارت با تأکید بر اینکه توانایی منابع مالی در سطح کشور وجود ندارد ، با جذب اسپانسر وکمکهای افراد خیر وعلاقه مند ، این رشته ورزشی را پیش می بریم .
مهربان اذعان کرد : ۱۰ در صد از دریافتیهای که وزارت به فدراسیون اختصاص داده ، به هیئت های ورزشی استانها تعلق دارد وما سعی براین داریم به استانهای کم بهره که سخت افزار ندارند کمک کنیم ، امکانات وتجهیزات ورزشی در اختیارشان قرار دهیم .
مدیر کل ورزش و جوانان استان در ادامه سخنان دبیر فدراسیون گفت : رأی اعتماد اعضای مجمع بر انتخاب رئیس هیئت جدید مسئولیت این اعتماد را سخت تر کرده است وبایستی از تمام پتانسیلهای موجود برای رسیدن به اعتلای اهداف قهرمانی در این رشته استفاده شود .
حیدرزاده ادامه داد : گام های قهرمانی برداشته شده به هیچ وجه نباید برای رسیدن به مقصد نهایی متوقف شود ومی بایست دائم در حرکت باشد ، وهمچنین برای استفاده از امکانات دیگر هیئت های ورزشی تعامل برقرار وبه سمت در آمد زایی حرکت کنند .
ایشان افزود : هم مرز بودن با کشور عراق یکی از ویژگی های مناسب برای معرفی مربیان و ورزشکاران این رشته ورزشی ، ودر در آمد زایی قطعا تأثیر خواهد داشت .
بهروز حیدرزاده برگزاری مجامع سالیانه برای پیشرفت و رفع مشکلات پیش روی هیئت را ضروری دانست وگفت : در هر مسیری عواقب وسختی هایی وجود دارد اگر در هنگام بروز مرتفع گردد ، بزرگ نخواهد شد وراه پیشرفت هموار می شود.
مسئول ارشد ورزش استان در پایان اذعان داشت : سال جاری بحرانی ترین سال مالی بود ، با همت تیم مذاکره کننده دولت تدبیر وامید ورسیدن برجام به فرجام راه های روشنی در مسیر پیشرفت ورزش استان رقم خواهد زد وبا تکمیل مجموعه ورزشی بزرگ غدیر دغدغه های فضای اداری و ورزشی بیشتر هیئت ها حل خواهد شد