در نهمین نمایشگاه کتاب اســتان ایلام از ســری برنامه های جنبی، نشســت تخصصی نقش حجاب در تحکیم خانواده با سخنرانی استاد حسین واسطی برگزار شد.

download-(3)

حسین واسطی با اشــاره به اینکه حجاب یک ریشــه تاریخی و بلنــدی در فرهنگ مــا ایرانیها دارد گفــت: بحث حجاب را میتــوان از چند منظــر و از چند دیدگاه مورد بررســی قرار داد.

وی افزود:حجاب یک ریشه تاریخــی و بلندی در فرهنــگ ما ایرانیها داشته است ،حجــاب یک چیز خارجی نیســت که به ما تحمیــل کنند. در تاریــخ ملت دین یهودیت و مســیحیت در واقع نسبت به این مســئله توجه داشــته است، حجاب و حیــا ریشــه در فطرت ما انســانها دارد،حجــاب علاوه بــر اینکه یک امر اکتســابی اســت در واقع یــک گرایش فطری است.

وی گفــت: حجاب را میتــوان بر دو نوع تقسیم کرد، یکی حجاب مربوط به پوشش ظاهر اســت و دیگری مربوط به پوشــش باطن است. در تمام پیامهای ادیان الهی معمولا این دو پوشــش را مورد توجه قرار دادند. بعد ظاهری ارتباط تنگاتنگی با بعد باطنی دارد و بســتر مناسبی است برای اینکه درون انسان محفوظ بشود.

گفتنی است ، نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ایلام از سوم تا ٩ دی ماه به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و موسسه فرهنگی هنری مشکات ولی عصر(عج) ایلام دایر شده است.