راسان خبر، ایلام_ با شرکت مدیر کل ورزش وجوانان معاونین وی ،مسئول ارزشیابی و عملکرد و گروه آمار این اداره کل جلسه هماهنگی ارزشیابی عملکرد این اداره کل برگزار شد. مدیر کل ورزش وجوانان خدمت به جامعه ورزش و دوستداران ورزش را از جمله وظایف خود و همکاران دانست و گفت : خدمت کردن به […]

DSC01094

راسان خبر، ایلام_ با شرکت مدیر کل ورزش وجوانان معاونین وی ،مسئول ارزشیابی و عملکرد و گروه آمار این اداره کل جلسه هماهنگی ارزشیابی عملکرد این اداره کل برگزار شد.
مدیر کل ورزش وجوانان خدمت به جامعه ورزش و دوستداران ورزش را از جمله وظایف خود و همکاران دانست و گفت : خدمت کردن به مردم برای هر اداره و مقامی بصورت کیفی است وباید درصدد بهترین خدمات برای جامعه هدف خود باشیم ، اما ایجاب میکند که این خدمتگزاریها برای ارائه به مافوق و همچنین نشان دادن عملکرد دولت این فعالیتها قابل درک و اندازه گیری باشند .
وی ادامه داد: ارائه عملکرد این اداره کل جهت ارزشیابی و ملموس شدن نیازمند همفکری و هماهنگی کلیه واحدها است.
حیدرزاده افزود :قطعا ارزیابی کار و فعالیتهای اداره کل میتواند برای برنامه ریزیهای اینده مثمر ثمر باشد وبا شناخت نقاط قوت و ضعف میتوان راهبردهای جدیدی را ایجاد کرد.
مدیرکل ورزش وجوانان عنوان کرد: برنامه ریزی بدون جمع آوری اطلاعات و مستندات بازدهی کافی ندارد بنابراین تمام حوزه ها آمار و اطلاعات مربوط به حوزه خود را همراه با مستندات جمع آوری کنند و علاوه بر ارائه جهت برطرف کردن نواقص آن تلاش کنند.
در پایان مدیر کل ورزش وجوانان تاکید کرد: که تمام گزارشات و مستندات ارسالی و ثبت در سامانه عملکرد با نظر تایید نهایی ایشان ثبت شود .