نماینده مسیحیان جنوب تهران با رای کامل مردم به مجلس راه یافت.

download
به گزارش راسان؛ ژرژیک ابرامیان نماینده مسیحیان جنوب تهران، از مجموع ۲۲۹۰ رای با کسب ۲۲۹۰ رای به مجلس به عنوان نماینده مسیحیان جنوب تهران راه یافت.
همچنین در حوزه ممسنی و رستم، از مجموع ۱۱۵ هزار و ۷۹۷ رای آقای مسعود گودرزی با ۳۶ هزار و ۳۶۱ رای و عبدالرضا مرادی با ۲۲ هزار و ۳۹۵ رای به مرحله دوم راه پیدا کرد.
 
منبع: ایلنا