درراستاي گسترش خدمات نيابتي و براساس تفاهم نامه همكاري،اداره کل پست استان دسته چک های شخصي سازي شده بانک ملت را توزیع می کند.

aa5b9f6d-3463-4b5f-bfdc-80ec724dc6e0_20160302_085431

به گزارش راسان؛ اين اداره كل در راستای گسترش همکاری با بانکها و ارائه خدمات پستی و همچنین خدمات نیابتی آنان در سطح استان،از ابتداي اسفندماه سال جاري تفاهم نامه همکاری جدیدی را با بانک ملت امضا و مبادله کرد.

بر اساس این تفاهم نامه قبول،ارسال و توزیع پاکات حاوي دسته چک های شخصی سازی شده بانک ملت از طریق پست انجام و به واحدها و شعبه های سراسر استان توسط اين شبكه مبادله و توزیع خواهد شد.

رعایت اصل محرمانه بودن مرسولات و عدم افشای اطلاعات از تعهدات پست استان ايلام در این تفاهم نامه همکاری بوده که منطبق با اصل امانتداری در سطح شبكه پستي مي باشد.