به گزارش راسان؛ در صورت جلسه انتخابات رفسنجان و انار در انتهای لیست نام« اسفندمزی» قرار دارد که فقط خودش به خودش رای داده است . منبع: ۲۴

به گزارش راسان؛ در صورت جلسه انتخابات رفسنجان و انار در انتهای لیست نام« اسفندمزی» قرار دارد که فقط خودش به خودش رای داده است .

منبع: ۲۴

۷۹۳۵۷۳_۵۶۴