سال هاست برای آبادانی مرزهای ایران تخریبچیان با مواد منفجره ی به جا مانده ی پس از جنگ تحمیلی دست و پنجه نرم می کنند . عکس: مهران سبزقبائی

سال هاست برای آبادانی مرزهای ایران تخریبچیان با مواد منفجره ی به جا مانده ی پس از جنگ تحمیلی دست و پنجه نرم می کنند . عکس: مهران سبزقبائی

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳