راسان خبر، ایلام_ در محورهاي ارتباطي بخشهاي ميمه وزرين آباد شهرستان دهلران به دليل بارندگي سال جاري همواره شاهد ريزش ورانش زمين وآسيب رسيدن به اين محورها شد. رئيس اداره راه وشهرسازي بخش ميمه در اين زمينه گفت: اين اداره از ابتداي بارشهاي پاييزي تاكنون ۴۰۰۰متر مكعب ريزش برداري از سطح جاده هاي ارتباطي انجام داده […]

۰۱_۲۱۳۹

راسان خبر، ایلام_ در محورهاي ارتباطي بخشهاي ميمه وزرين آباد شهرستان دهلران به دليل بارندگي سال جاري همواره شاهد ريزش ورانش زمين وآسيب رسيدن به اين محورها شد.
رئيس اداره راه وشهرسازي بخش ميمه در اين زمينه گفت: اين اداره از ابتداي بارشهاي پاييزي تاكنون ۴۰۰۰متر مكعب ريزش برداري از سطح جاده هاي ارتباطي انجام داده است كه عمده اين ريزش برداري ها مربوط به محور پهله –ميمه و ميمه –خان كشته –تختان مي باشد.
 رستمي در پایان افزود:بر اثر بارندگي هاي اخير ۲پل بزرگ تخريب وبه ۳۰ دهانه پل ديگر آسيب رسيدكه با تلاش راهداران اين اداره پلهاي مذكور ايمن سازي گرديدند و۱۰۰۰متر ازمحورارتباطي زرين آبادكه باعرض ۱۰ متر وعمق ۸۰۰/۱ تخريب شده بودبازسازي گرديد.